Menu
0
Jaký produkt hledáte?

Reklamace a vrácení zboží

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.bcross.cz od dodavatele

KTV Kings s.r.o. 

U Výstaviště 749/30, 370 05 České Budějovice
IČ: 11965380

Adresa pro doručování: Vašek Mráz, Dvořákova 383/17, České Budějovice 6, 370 01

Kontaktní e-mail: vybaveni@bcross.cz

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřujete souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzujete, že jste s nimi řádně seznámen.

Kupujícím dle tohoto reklamačního řádu je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.

Jakožto prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jednáme v rámci své podnikatelské činnosti. Jakožto prodávající jsme podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, jakosti a provedení;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy Vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Kupujícím – spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám zákonná záruční doba dle článku 2 tohoto reklamačního řádu poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

Nad rámec záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

Jste-li podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí Vám práva z vadného plnění i v takovém případě.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste kupujícím – spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek, přičemž odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

2. Jaká je záruční doba?

Záruční doba trvá do data minimální trvanlivosti, které je na zboží uvedeno, popřípadě u věci podléhající rychlé zkáze po dobu, po kterou lze věc použít.

Není-li na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti a nevyplývá-li z povahy věci jinak, činí záruční doba spotřebního zboží pro kupujícího – spotřebitele dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží. Jste-li kupujícím – spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Berte na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží u nás z důvodu reklamace.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Jako kupující nejste povinni takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození nás bez zbytečného odkladu informujte. V den převzetí řádně zkontrolujte neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

Při osobním odběru zboží je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže zboží neprohlédnete při převzetí, můžete uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokážete, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží Vás nezbavuje práva věc reklamovat. Jako prodávající máme však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

A. Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí Vám tato práva z vadného plnění:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou Vám náležet pouze ta práva, která by Vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi. To neplatí, pokud jste žádali opravu vady, která se ukázala jako neopravitelná.

Pokud v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

 • odstranění vady; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

Berte na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • jste použili věc ještě před objevením vady;
 • jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

B. Pouze jste-li spotřebitel:

Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jako spotřebitel jste oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dle čl. 2 tohoto reklamačního řádu, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění:

V případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 1 tohoto reklamačního řádu můžete požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Jako kupující máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Pokud o to jako spotřebitel požádáte, potvrdíme Vám v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají naše povinnosti v případě vadného plnění.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:

v našem sídle;
v místě podnikání.

Doporučený postup při reklamaci:

pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat e-mailem či písemně;
zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o výměnu zboží, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při reklamaci Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

6. Vrácení zboží

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás na základě smlouvy dle těchto všeobecných obchodních podmínek přijali, stejným způsobem, neurčíte li jiný způsob.

Pokud jste jakožto spotřebitel zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Ve smyslu ust. § 1832 občanského zákoníku Vás upozorňujeme, že náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

Pokud jste odstoupili od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek, nejsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám předáte předmětné zboží nebo než prokážete, že jste zboží odeslali.

Zboží odešlete na výše uvedenou adresu s kopií faktury.

O přijetí vráceného zboží Vás budeme informovat.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 11. 2021.